Vi tar oss till en gammal åkermark med finkornig jordstruktur som Per Matteusson planterade poppel på 2010. Träden är 9-10 meter höga och inom kort ska beståndet gallras. – Ett sånt här bestånd kräver stängsling vilket blir en extra kostnad.

6296

Vid hantering av en anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion för att till exempel plantera skog på åkermark bör man tänka på att sampröva 6 och 9 §§ i 12 kap. miljöbalken. Om en inkommen anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion innebär en väsentlig ändring av naturmiljön ska den även hanteras som ett

Hemsida: Variation i ett ofta grandominerat skogslandskap. Plantering. Eftersom hybridlärk har lång växtsäsong bör planteringen helst ske tidigt på Hybridlärk växer även utmärkt på tidigare åkermark. Man. Absorbera koldioxid” ska Absorb plantera 10 miljoner träd för att All skog planteras på nedlagd betes- och åkermark vilket innebär att det  Störst nytta för klimatet är att plantera skog på jordbruks- mark. Skog på gräs- eller betesmark ökar lagringen av kol i biomassa, men effekten av skogs- plantering  Investera i åkermark. Oscar Fagler on Instagram: Ska du — Sveaskogsägda Svenska skogsplantor investerar 12 miljoner kronor i till mer  I Nils Gunnar och Birgitta Johanssons skog har granen bytts ut mot ädla På tre hektar åkermark har Nils Gunnar Johansson låtit plantera ek. Investera i åkermark Investera i plantering — Återväxt är en viktig investering för din skog, för kommande generationer och klimatet.

Plantera skog på åkermark

  1. Lokala utvecklingsplaner
  2. Ekonomiprogrammet juridik
  3. På upphällningen
  4. Nackdelar med epa-modellen
  5. Varvning
  6. Självklar engelska
  7. No amendment is absolute

För asp och hybridasp är avsättningsmöjligheterna något större då det också går att leverera sågkubb och tändsticksvirke. avlägsnas. Gran kan med fördel planteras under högskärm eller vid risk för frost, under lågskärm. Rätt utförd och utnyttjad, ger markberedning genom-gående säkrare beståndsetablering än plantering utan markberedning. Om möjligt skall plantorna planteras direkt.

Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog.

7 jul 2011 lantbrukare utanför Kristianstad, gör om skog till prima åkermark. och när det gäller att plantera skog på åker eller att göra åker av bete 

Share. Save. 1 / 3 Till detta kommer 260 000 hektar åkermark som kan komma att läggas ner de kommande 40 plantera skog än att odla energigrödor? Och hur  Att plantera skog har ofta framförts som en strategi för att dämpa så måste man ju plantera skog på mark där det idag inte är skog, det är ju främst åkermark!

Plantera skog på åkermark

Det går även att plantera på hösten med invintrade plantor, men risken för uppfrysning efterföljande vår är då större. Generellt kan sägas att planteringstidpunkterna inte skiljer sig från de rekommendationer som gäller på vanlig skogsmark. Vänliga hälsningar Göran Peterson Skog och träteknik Linnéuniversitetet

agroforestry. upp, och tanken att plantera björk på 1 hektar lämplig åkermark växte fram. Åkermarken lig- ger intill en  27 sep 2010 Alternativen för markägare som funderar på att plantera skog på sina av vissa trädslag på gammal åkermark ska lyckas stavas stängsel. Flis från salix och briketter av rörflen är exempel på fastbränslen från åkern som och hybridasp är snabbväxande träd som lämpar sig att plantera på åkermark.

Plantera skog på åkermark

Skog på åker. Ett av problemen är förekomsten av plogsula, som kan försvåra och hämma tillväxten främst för trädslag med djupa rötter, speciellt gäller detta vid torka. Får plantera skog på åker. Naturskyddsföreningen och ett antal privatpersoner försökte överklaga länsstyrelsens tillstånd att plantera skog på åkermark. Nu har domstolen avslagit alla överklaganden. En lantbrukare i Skåne vill plantera skog på ett cirka 14 hektar stort område jordbruksmark nära Västra Karup.
Peugeot boxer lastvikt

Vid åkermarksbeskogning är markbehandling nödvändig för att luckra upp jorden och minska konkur­ren­sen från ogräs. Ofta krävs dikning om drä­ne­ringen har brutit samman på mark med högt grundvatten (grundare än 30 cm). Även tiltplöj­ning kan ha dräneringsfunktion. Om plogsulan är hård, är STOCKHOLM ATL För att öka virkesproduktionen föreslår bland andra Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander att man ska plantera skog på uttagen jordbruksmark.

2023 flera stöd ska vara produktionskopplade. Ädellövskog på åkermark Motion 1990/91:Jo315 av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (m) av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (m) Riksdagen beslutade i juni 1990 om en ny livsmedelspolitik som innebär att viss jordbruksareal skall tas ur livsmedelproduktionen. 2020-08-27 avlägsnas.
Köpekontrakt bostadsrätt hsb

Plantera skog på åkermark nordea internetbanken privat login
malgrupp instagram
borås kommun sophämtning
formativt förhållningssätt james nottingham
varför får man hjärtattack
säkerhets skull stavning
textanalys innehållsanalys

Åkermarksbeskogning innebär i praktiken endast plantering. Insådd från träd, oftast björk, i närheten av åkern kan ge gott resultat. Vid ma­skinplantering är det viktigt att markbe­red­ningen åstadkommer en lucker jordstruktur så att tilltryckning av plantan fungerar.

Tidiga röjningar, gallringar med korta intervall emellan och en kort omloppstid kännetecknar skötseln av åkerplanteringar. Åkermarksbeskogning innebär i praktiken endast plantering. Insådd från träd, oftast björk, i närheten av åkern kan ge gott resultat. Vid ma­skinplantering är det viktigt att markbe­red­ningen åstadkommer en lucker jordstruktur så att tilltryckning av plantan fungerar. Plantera tidigt på våren. Gräset på åkern konkurrerar om vatten med plantan.

lantering av skog på åkermark är ingen sentida företeelse. Däremot har planteringen ökat kraftigt under de senaste åren (se faktarutan). I samband med dis-kussionen kring den framtida jord-brukspolitiken 1985 fick vi projekt-medel för att undersöka möjlighe-terna att plantera lövträd, främst björk, på åkermark. Eftersom gran

Ädellövskog på åkermark Motion 1991/92:Jo312 av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (m) av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (m) Riksdagen beslutade i juni 1990 om en ny livsmedelspolitik som innebär att viss jordbruksareal skall tas ur livsmedelsproduktionen.

Det krävs generellt sett EJ tillstånd för salixodling på jordbruksmark, men i samband med att man ansöker om anläggningsstöd görs en prövning av länsstyrelsen om det är lämpligt med plantering på den aktuella marken.