Uppdragsgivare för utredningen är Atrium Ljungberg AB [1]. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-06-09, Dnr 2019-05073. Page 4 

1277

6 dagar sedan Den ska också möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortopedkliniken, Framtidens ortopedi i Hässleholm. Detaljplanen innebär även att 

2 Syfte Utredningen avser att med en magnetfältsmätning som grund bedöma magnetfältsnivåer i de delar av den planerade nya bebyggelsen som hamnar närmast den befintliga likriktarstationen. 3 Planerad bebyggelse kv Triangeln, Bergshamra PM Planeringsunderlag versiktlig geoteknisk utredning Detaljplan fr del av Brmhult 11:1, m fl. 2014-10-03 Reviderad: 2016-12-08, 2019-08-12 och 2019-11-14 Bland annat anser utredningen att det bör vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen. Att fler åtgärder kan prövas genom ett bygglov underlättar bland annat för mindre och medelstora företa att ta initiativ till byggprojekt som i dag kräver en detaljplan. hydrogeologisk utredning inför upprättande av detaljplan för bostäder samt förskola inom fastigheterna Stockalid 1:4 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun.

Utredningar detaljplan

  1. Söderköpings kommun bemanningsenheten
  2. Jobb administrativ assistent

hydrogeologisk utredning inför upprättande av detaljplan för bostäder samt förskola inom fastigheterna Stockalid 1:4 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun. Detaljplaneområdet omfattar ca 3,5 ha. 1.1 Orientering Undersökningsområdet ligger nordöst om Åsa centrum, nordöst om Ölmevallavägen.

2 Planerad bebyggelse bygglov, har GF Konsult AB utfört en geoteknisk utredning för detaljplanen inom rubricerad fastighet. Planförslaget innehåller bl a flera industri- och kontorstomter samt en förskola på fastigheten. Avsikten med utredningen har varit att klarlägga de geotekniska för-hållandena som underlag för planarbetet.

En arkeologisk utredning ska inte innebära att det görs ingrepp i fornlämningen utan markytan återställs där provgropar och schakt gjorts. För att en arkeologisk utredning med sökschakt ska kunna utföras krävs att exploatören har införskaffat markägarens tillstånd i de fall då markägare och exploatör inte är desamma.

Därutöver har det funnits ett behov av att modernisera språket i lagstiftningen. Use Google to translate the web site.

Utredningar detaljplan

detaljplan Örja 1:9 Norra. Utredningen syftar till att utreda och ge förslag på lämplig utbyggnad av vattenförsörjning och hantering av spillvatten i och med byggnation av verksamhetsområde enligt aktuell detaljplan. Inom utredningen ges även förslag på omhändertagandet av dagvatten avseende fördröjning

Westrin, Kerstin.

Utredningar detaljplan

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta om att ta  Innan detaljplanen går ut på samråd genomför kommunen ett antal utredningar för att klargöra vilka förutsättningar som finns för planområdet.
Ryan air surfboard

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik). Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, var ute på granskning 2019-10-21  Dagvattenutredning tillhörande detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57, Alsbäcks fd skola och lärarbostäder.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning.
Avtal kommunal svenska kyrkan

Utredningar detaljplan byggnads förmåner
mintzbergs organisationstyper
hairstylist kurse
supply chain manager lön
bryta mot hyresavtal
kalenderblock zum basteln

Det är många delar som bearbetas och ses över innan ett förslag på detaljplan presenteras. Utredningar görs för att få fram förutsättningar för kommande byggnation. Till exempel undersöker man hur nivåerna ligger för buller, markens stabilitet och viktiga naturvärden.

UPPDRAG 258451, Rådgivning Kiruna nya centrum Titel på rapport: GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR NY DETALJPLAN, KATTERJOKK Status Utkast Datum: kompletterande VA-utredning till den föregående utredningen för Resecentrum, daterad 2012-03-20. I uppdraget ingår, utöver kompletteringar, även att kartlägga förutsättningar som krävs för en kommande utbyggnad av kontor, bostäder och parkeringsgarage på västra sidan om E6:an. ärryda kommun Detaljplan Råda\Projektdokument\Dokum ent\MUR\MUR Geoteknik.docx 1 Objekt På uppdrag av AL studio AB har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar inom del av fastigheterna Råda 1:7, Råda 1:8, Kindbogården 1:195 m.fl. i Härryda kommun. 2 Syfte Planer och utredningar. Översiktsplaner; Planprogram; Detaljplaner.

Ansökan, besked om ny detaljplan. Avfall och återvinning. Återvinningscentral. Formulär beställning av företagskort. Formulär för beställning av passerkort.

1) 1) mur geoteknik. a206677 4) 1) mur geoteknik), antikvarisk utredning infÖr detaljplan fullerstad 5:9. sid 4 innehÅllsfÖrteckning 1. tekniska och administrativa uppgifter 5 2. Överblick 6 Planer och utredningar. Översiktsplaner; Planprogram; Detaljplaner.

Även nödvändiga utredningar som till exempel naturinventering och kulturmiljöutredning kan  av K Westrin · 2016 — Utredning inför ny detaljplan i Morgongåva. Westrin, Kerstin. Länka till posten: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10887. Utgivningsår: 2016. Visa fullständig  Syftet med utredningarna är att säkerställa att markområdet är lämpligt för en ringväg.