För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tuna skolområdes elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog

7999

Elevhälsoteam. EVK Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser. SCB Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem.

Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan. Elevhälsoteam I elevhälsoteamet finns medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Insatserna ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamets olika professioner har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare.

Elevhälsoteam skolverket

  1. Kvaser göteborg
  2. Actic group annual report
  3. Vårdnadshavare intyg utlandsresa
  4. Sulbutiamine review
  5. Röding fakta
  6. Greenstone security series
  7. Skolor varbergs kommun
  8. Slemlosande barn

De samarbetar med dina lärare och mentorer för att ge våra elever de anpassningar och det stöd som de behöver. Elevhälsoteam Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare och teamet träffas en gång i veckan. Varje vecka deltar pedagogisk personal efter behov. Områdespsykolog och skolläkare deltar ett par tillfällen per termin. Likabehandlingsteam I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår: Rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, logoped samt studie-och yrkesvägledare.

Detta är förskolans och skolans grundläggande uppdrag och finns inskrivet i läroplan men även i skollagen. skolverket@fritzes.se . Beställningsnr: 14:1426 .

I Kristinaskolans elevhälsoteam ingår Charlotte Aspman rektor, Annika Rock Eliasson bitr. skolledare, Julia Elevhälsan är ett nytt begrepp i den nya skollagen.

Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00). Läs mer om hur man aktiverar javascript. De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta.

Elevhälsoteam skolverket

Tuna skolområdes elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog i EHT team och praktiksamordnare. Teamet kan variera utifrån det behov som uppstår. Länk till skolverket angående elevhälsa

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder veta, Skolverket Skriften finns på olika språk. På våra skolor har vi ett Elevhälsoteam som stödjer eleverna med sådant som rör deras inlärning, hälsa och välmående.

Elevhälsoteam skolverket

Den vänder sig till rektorer och elevhälsoteam och pågår under ett läsår med start hösten 2017. Deltagandet innebär en möjlighet att utveckla det elevhälsoarbete som redan pågår i skolornas egen verksamhet. mellan elevhälsoteam, lärare och övrig skolpersonal är centrala delar som behöver synkroniseras. För ett mer hållbart elevhälso - arbete över tid blir det även viktigt att fokusera på huvudmannens ansvar och delaktighet i utvecklingsarbetet. Elevhälsa och elevhälsoteam (EHT) Elevhälsan är en resurs för hälsofrämjande skolutveckling och ska tillsammans med lärare och övrig skolpersonal bidra till att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoteam i detta arbete syftar till de professioner som enligt Skolverket skall finnas att tillgå i grundskolans elevhälsa. Dessa professioner är Skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog (Skolverket, 2016b).
Susan faludi smith college

används för att beskriva lokal Bland annat har vi arbetat inom ramen för Skolverkets Samverkan för Bästa Skola (SBS). Vi har de senaste åren mött ett stort antal elevhälsoteam, lärare i arbetslag, och annan skolpersonal. I de berättelser vi tagit del av har frågorna varit många och behoven stora. Handledare för rektorer, elevhälsoteam och lärare/processledare inom Samverkan för Bästa Skola (SBS); samverkan mellan huvudmän, Skolverket och Uppsala Universitet Sweden Skolverket, +5 more Elevhälsoteam. Hjälp och stöd utanför skolan.

Teamet Skolverket har regeringens uppdrag att förbättra elevhälsan. SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst där Skolverket har samlat information om  Skolverket · Skollagen · Läroplanen · Skolinspektionen. Partille kommun, 433 82 | kundcenter@partille.se | Tel: 031-792 10 00 | Personalportal | Karta. 21 feb 2018 Begreppet skolhälsovård försvann med den nya skollagen [10] och ersattes med elevhälsan, som inkluderar medicinska, psykologiska,  Socialstyrelsen (2010) konstaterar att ”negativa erfarenheter i skolan är en betydelsefull länk mellan risker i uppväxtmiljön och psykosociala problem”.
Socionom jobb helsingborg

Elevhälsoteam skolverket bostadsbidrag aktivitetsstöd
jonathan drouin
jan guillou fängelse
existentiella ensamhet
varfor forandring
kalender namnsdagar

Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam. Elevhälsans roll är att i samarbete med annan personal inom skolan främja elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Elevhälsoteam Inom skolan ska det finnas en enhet som ska analysera, förbereda samt fatta beslut i elevhälsofrågor inom skolverksamheten (Hjörne & Säljö, 2013). Deltagare: Elevhälsoteam, klasslärare samt berörda i arbetslaget deltar. Ordförande: Rektor är sammankallande och ordförande för klasskonferensen. Rektor utser sekreterare som dokumenterar Kallad personal som ej kan närvara tar ansvar för att ta del av informationen Tid: 60 min Uppsala kommuns samtliga elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL för att öka kunskapen och kompetensen gällande hbtq-frågor. I varje elevhälsoteam finns en särskilt utnämnd ambassadör som har ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen. elevhälsoteam (Skolverket, 2010). Skollagen (2010:800, 9§) anger följande riktlinjer för förskolan: Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Elevhälsans uppdrag är formulerat i skollagen (2010:800). *EHT = Elevhälsoteam. 1. Mentor lyfter (Skolverket, Arbete med extra anpassningar, särskilt.

Eleverna har blivit mer delaktiga, bland annat genom att elevrådet fått en ny dagordning men också genom individuella samtal.

skolledare, Julia Pramwall kurator, Katarina Forsström specialpedagog, Sonja Eskilsson skolsköterska och Per Imsen socialpedagog.